AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINA

IMPERIJA Budva

Jadranski put bb,
85310 Budva, Crna Gora

tel./faks: +382 33 457 001, 457 002, 457 003
mob: +382 67 474 392
skype: imperijabudva

imperijabudva@t-com.me

IMPERIJA Beograd

Svetog Save br. 1. Beograd, Srbija,
Hotel Slavija, soba br. 506

tel./faks: +381 11 2455 450


sr@imperijanekretnine.rs

PRETRAGA
Država
Opština
Mjesto
Tip nekretnine
Cijena
Prikaži redosledom
 
Pretraga po ID:
TRAŽI
Zakon o nekretninama i uputstvo za primjenu zakona (Zakona o svojinsko pravnim odnosima)

 

Primjena Zakona o svojinsko pravnim odnosima (“Službeni List” CG br. 19/09) i Zakona o državnoj imovini (“Službeni List” CG br. 21/09), u dijelu upisa svojinskih prava u katastar nepokretnosti 

 

 

Kao što je poznato Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, stupio je na snagu 21. marta 2009 godine, a Zakon o državnoj imovini 28.marta 2009 godine. 

 

U članu 419 Zakona o svojinsko pravnim odnosima propisano je da: “Pravo upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja na zemljištu u društvenoj, sada državnoj svojini postaje, stupanjem na snagu ovog zakona, pravo svojine dotadašnjeg imaoca prava upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja, ako posebnim zakonom nije drukčije odredjeno ili zainteresovano lice dokaže da je prije stupanja na snagu ovog zakona steklo pravo svojine na odredjenom zemljištu. 

Izuzetno, zemljište za koje u postupku privatizacije ili stečaja nije plaćena tržišna naknada ostaje u svojini države na kome vlasnici objekta imaju pravo preče kupovine ili pravo prečeg zakupa. 

Odredbom stava 1 ovog člana ne dira se u prava koja bivšim vlasnicima pripadaju po osnovu Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. 

Mišljenje da je plaćena tržišna naknada iz stava 1 ovog člana u postupku privatizacije daje organ nadležan za poslove privatizacije, a u postupku stečaja nadležni Privredni sud”. 

 

Postupak upisa prava svojine, u navedenom smislu, propisan je u članu 420 ovog zakona. Dakle, predstoji nam postupak odgovarajućih uskladjivanja i promjena vlasničkih prava u katastru nepokretnosti nastalih stupanjem na snagu ovog zakona u navedenom smislu. 

 

S tim u vezi neophodno je postupiti po zahtjevima svih titulara svojine – fizičkih i pravnih lica koji podnesu zahtjev i u katastar nepokretnosti omogućiti upis prava svojine na zemljištu, odnosno brisanje prava “korišćenja” i sličnih prava na gradjevinskom zemljištu idr. kao recidiva društvene svojine; 

 

Imajući u vidu navedeno kao i potrebu primjene normi Zakona o državnoj imovini koje regulišu svojinska prava i njihova razgraničenja između subjekata raspolaganja, neophodno je: 

 

1. sva eventualna prava “korišćenja” na zemljištu koja su upisana na državu Crnu Goru ili Vladu Crne Gore ili bilo koje ministarstvo ili drugi državni organ u smislu člana 10 tačka 1 Zakona o državnoj imovini kao i druga imovinska prava koja su na njih upisana ( svojina i dr) treba upisati kao svojinu Crne Gore – sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore. 

 

Dakle, nepokretnosti - zemljište svih državnih organa koje su eventualno bile upisane na njih u režimu korišćenja ili na drugi način, treba zamijeniti pravom svojine i jedinstveno sa poslovnim zgradama upisati kao: 

- Svojina Crne Gore  

- Subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore (matični broj). 

 

3. Vlada Crne Gore koja vrši imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine kojom raspolaže Crna Gora (član 6 Zakona o državnoj imovini), odlučuje o uslovima davanja na korišćenje nepokretnosti koje služe za obavljanje djelatnosti državnih organa (član 25 Zakona) na način i u postupku propisan ovim zakonom, ali se to korišćenje ne upisuje u katastar nepokretnosti; 

 

4. Takodje, pravo korišćenja, trajnog korišćenja i slična prava koja su bila upisana na državnom zemljištu kojim upravljaju javne službe čiji je osnivač Crna Gora (član 10 tačka 4 - javne ustanove, javna preduzeća, univerzitet Crne Gore, državni fondovi) zajedno sa objektima, neophodno je upisati kao svojinu Crne Gore sa navodjenjem u B listu naziva tog javnog preduzeća ili ustanove. 

 

Tako npr : Imovina kojom upravlja javna ustanova ili javno preduzeće čije je osnivač Crna Gora, upisaće se u B listu katastra nepokretnosti na sljedeći način:  

 

- Svojina Crne Gore 

- Naziv javne ustanove ili javnog preduzeća ( npr: J.U “Klinički centar Crne Gore”, J.U Osnovna škola “Sutjeska”; J.P “Aerodromi Crne Gore” i dr.) - (matični broj). 

 

Dakle, kod javnih službi i Centralne banke Crne Gore, nepokretnosti kojima upravljaju, u katastar nepokretnosti treba upisati kao svojinu Crne Gore sa navodjenjem naziva javne službe koja konkretnu imovinu koristi i njome upravlja; 

 

5. Na isti način treba postupiti i kod promjene upisa navedenih imovinskih prava opštine i opštinskih javnih službi, pri čemu treba imati u vidu i paziti na primjenu članova 11 - 18 i člana 64 Zakona o državnoj imovini. 

 

Primjera radi, imovinu sa kojom raspolaže lokalna samouprava, u katastru nepokretnosti treba upisati na sljedeći način: 

 

- Svojina Crna Gora 

- Subjekt raspolaganja: konkretna opština odnosno Glavni grad ili Prijestonica (matični broj). 

 

 

6. Ukoliko odredjenom imovinom kojom raspolaže opština upravlja javno preduzeće ili javna ustanova (javne službe) čiji je opština osnivač, upis u katastar nepokretnosti će se izvršiti na sljedeći način: 

 

- Svojina Crne Gore  

- Imovina konkretne opštine odnosno Glavnog grada ili Prijestonice 

- Naziv javne ustanove ili javnog preduzeća (npr J.P “Vodovod i kanalizacija”, J.U “Kulturni centar” i dr.) - (matični broj); 

 

7. Prilikom upisa prava svojine odnosno raspolaganja na državnoj imovini u zoni morskog dobra treba imati u vidu odredbe člana 13 alineja 3 i člana 17 alineja 14, kojima je odredjeno da je državno zemljište u zoni morskog dobra u svojini Crne Gore a da opštine mogu upisati svojinu na objektima u toj zoni koji čine njihovu imovinu.Naravno, zemljište ispod objekta i ostalo zemljište koje služi za njegovu redovnu upotrebu, upisuje se u svojinu Crne Gore. Pri tome se, naravno, ne dira u prava fizičkih lica i privrednih društava da svoja, do sada u katastar upisana, prava “korišćenja” u zoni morskog dobra takodje pretvore u pravo svojine, propisano članom 419 stav 1 Zakona o svojinsko pravnim odnosima. 

Izuzetno u zoni morskog dobra na druga lica, osim države, ne može se upisati pravo svojine na dobrima nabrojanim u članu 11 alineja 5 i 6 Zakona o državnoj imovini. 

 

8. Posebnu pažnju zaslužuje i razgraničenje prava raspolaganja na državnoj imovini izmedju države i lokalne samouprave po tzv liniji generalnih urbanističkih planova i drugih planova predvidjenih članom 64 stav 1, donijetih do stupanja na snagu Zakona o državnoj imovini. Dakle, postupajući po zahtjevima za pretvaranje prava “korišćenja” u pravo svojine kao i za upis prava svojine na zemljištu i drugim nekretninama navedenih članovima 15 -18 kojima raspolaže opština, treba imati u vidu zakonom propisano razgraničenje po kome lokalna vlast može, van ovih planova raspolagati odnosno imati pravo svojine samo na nepokretnostima koju je stekla u valjanom pravnom poslu (kupoprodaja, poklon, razmjena i dr.) ili su u zakonu odredjena kao dobra kojima raspolaže opština. 

 

9. Ukoliko je odredjeno zemljište i druge nepokretnosti iz državne svojine u katastar nepokretnosti upisano na subjekat koji nema status pravnog lica ( npr. dobro, sela, dobro mjesne zajednice,domovi kulture idr.) a nalazi se u okviru generalnog urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta ili lokalne studije lokacije, svojina na njemu upisaće se na opštinu, Glavni grad ili Prijestonicu. U protivnom, dakle ukoliko se ta nepokretnost nalazi van obuhvata ovih planskih akata, svojina na njoj upisaće se na Crnu Goru. Pri tome naravno treba paziti i na članove 15,16, 17 i 18 Zakona o državnoj imovini u kojima su navedena dobra koja su u svojini opštine, a nalaze se van ovih planskih dokumenata ( kao npr. lokalni i nekategorisani putevi, groblja, izvori voda i manjih vodotoka koji izviru i uviru na području opštine i druga dobra u skladu sa zakonom). 

Ovo iz razloga što se pravo svojine može upisati na postojeće subjekte prava – fizička i pravna lica ( član 2 Zakona o svojinsko pravnim odnosima). Zato po službenoj dužnosti iz katastra nepokretnosti treba brisati kao vlasnika nepokretnosti sve subjekte i organizacije koji ne mogu biti nosioci prava svojine I drigih stvarnih prava po pozitivnim propisima. 

 

Princip iz ovog stava važi, osim ako treće lice (subjekt prava) ne dokaže da je steklo pravo svojine na tim dobrima, po punovažnom pravnom osnovu. 

 

10. U postupku razgraničenja prava svojine izmedju države i lokalne vlasti, u sumnji da li je stvar ili dobro u svojini Crne Gore ili imovini opštine, uzeće se da njome raspolaže Crna Gora (član 19 Zakona o državnoj imovini ). 

 

11. Pretvaranje prava “korišćenja” u pravo svojine kod privrednih društava izvršiće se na sljedeći način:  

 

Sva privredna društva na koja je u katastru nepokretnosti zemljište upisano u režimu prava “korišćenja”, stupanjem na snagu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, član 419, stekla su pravo svojine na tom zemljištu, ukoliko, u postupku, neko treće lice ne dokaže da je prije stupanja na snagu ovog zakona steklo pravo svojine na tom zemljištu. 

 

Ako je u katastar nepokretnosti pravo “korišćenja” na zemljištu upisano na lice ( fizičko ili pravno), koje je to pravo steklo u postupku privatizacije odnosno kupovine objekata (hoteli, poslovne zgrade i dr.) ili u postupku stečaja određenog privrednog društva, vlasnik objekta pravo “korišćenja” na zemljištu može prevesti u pravo svojine prilaganjem mišljenja da je u postupku sticanja prava svojine na objektima platio tržišnu cijenu za zemljište, član 419 stav 4, u suprotnom ovo zemljište upisaće se na državu Crnu Goru (član 419, stav 2 zakona). 

 

MINISTAR 

dr. Igor Lukšić 

Kontakt
Ime:
Mail:
Tel:
Poruka:
 
pošalji
Naša lokacija:
Naša agencija posjeduje:
Linkovi
Pogledajte sve linkove prijatelja >
Home Imperija
Video
Građevinski projekti
Projekat No1
Projekat No2
Projekat No3
Projekat No4
Projekat No5
Korisne informacije
Procedura kupovine nekretnina u Crnoj Gori
Crna Gora
Srbija
Linkovi Prijatelja
IMPERIJA, Budva, All Rights Reserved ©
Member of webNekretnine.net Developed By CoDe